LATVIJAS AUDIOVIZUĀLO DARBU BLAKUSTIESĪBU AĢENTŪRA

Biedrības “Latvijas Kinoproducentu asociācija” struktūrvienība ir Latvijas audiovizuālo darbu blakustiesību aģentūra (LAVDBA).

Tā dibināta 2003. gadā. Šobrīd pārstāv 63 Latvijas audiovizuālo darbu producentus un, ar biedrības “ Atbalss” starpniecību, ap 240 ārvalstu producentu.

Kolektīvā pārvaldījuma organizācijas padome ir kolektīvā pārvaldījuma organizācijas pārraudzības institūcija, kas pārstāv blakustiesību īpašnieku intereses  sapulču starplaikā un šajā likumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga kolektīvā pārvaldījuma organizācijas valdes darbību.

Padomi, kas pārstāv gan Latvijas Kinoproducentu asociācijas biedrus, gan citus producentus, ievēl kopsapulcē uz 3 (trīs) gadiem.

2022. gada 15. septembra kopsapulcē valdē ievēlēti: Bruno Aščuks, Baiba Urbāne un Antra Gaile. 

Par pārstāvēto blakustiesību īpašnieku var būt filmu producents, kas noslēdzis  līgumu ar LKPA par blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu tukšo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu un par publiskā patapinājuma atlīdzības saņemšanu.

Atlīdzību var saņemt gan kā patstāvīgas Latvijas filmas veidotājs, gan kā kopražojuma filmas  Latvijas puses veidotājs, kas konkrētajā filmā ieguldījis savus līdzekļus.

Blakustiesību īpašnieki, ar kuriem ir noslēgti līgumi, gada beigās iesniedz standarta pieteikumus par atskaites gadā pabeigtajiem audiovizuālajiem darbiem, kuri atskaites gadā varēja būt pieejami publiskajā telpā.

Atskaites gadā iekasētās summas atlikumu, pēc administratīvo izdevumu ieturēšanas (atalgojums administratīvajam darbiniekam, bankas komisijas, komunālie maksājumi u.c. projektu izdevumi), aģentūra sadala vienādās daļās visiem tiesību īpašniekiem, kam atskaites gadā ir bijuši pabeigti audiovizuālie darbi.

Atlīdzība tiek ieskaitīta blakustiesību īpašniekam līdz nākamā kalendārā gada beigām uz pieteikto bankas kontu kā fiziskai personai, atskaitot attiecināmos nodokļus.

Lēmumu par atlīdzību izmaksām pieņem LAVDBA padome.

LAVDBA saskaņā ar statūtiem, nolikumu un likumu ir tiesīga no tiesību pārvaldības ieņēmumiem veikt atskaitījumus: 1. tiesību pārvaldījuma izdevumiem un 2. atskaitījumi izglītības un kultūras pakalpojumiem.

Faktisko atskaitījumu apmēru no tiesību pārvaldības ieņēmumiem nosaka LAVDBA padome.

Tiesību pārvaldībai nepieciešamais apmērs ietver darba algas, ar tām saistītos nodokļus, piemaksas, likumā paredzētos administratīvos izdevumus, kā arī citas ar pārvaldījumu saistītās izmaksas.

Atvēlēt ieņēmumus kultūras un izglītības pakalpojumiem var tikai ar LAVDB padomes lēmumu.

Tiesību īpašniekam ir tiesības atteikties no tiesību pārvaldījuma līdzekļiem par labu LAVDBA, kas neizmantotos pārvaldījuma līdzekļus saskaņā ar LAVDBA lēmumu drīkst nodot biedrības “Latvijas Kinoproducentu asociācija” lietošanā.

Strīdus, kas rodas šī līguma izpildes laikā un kurus nav iespējams atrisināt savstarpēju sarunu ceļā, puses risina Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 

Piesakies mūsu jaunumiem